Court - Gemma Pearce,Sarah Thompson, Tamara Hanton, Lina Kim

 Court - Gemma Pearce,Sarah Thompson, Tamara Hanton, Lina Kim